اطلاعات پست

  • مسعود سعادتی

    مدرس دوره

    مسعود سعادتی

    برنامه نویس و طراح وب سایت

  • تاریخ شروع : جمعه 26 اردیبهشت 1399
  • تاریخ به روز رسانی : جمعه 9 خرداد 1399
نصب سایلنت sql server express

نصب سایلنت sql server express

ستاپ نصب نرم افزار sql server express دارای پارامترهایی است که با تنظیم و ارسال آنها به setup می توانیم آن را بصورت سایلنت نصب کنیم. منظور از نصب سایلنت این است که کاربر در روند نصب نرم افزار دخالتی نخواهد داشت و تمامی عملیات روند نصب از قبل تنظیم می شوند.


نصب سایلنت چیست؟

تاکنون قطعا نرم افزارهای زیادی را بر روی سیستم عامل خود تان نصب کرده اید که در همه آنها جهت تکمیل شدن فرایند نصب، عملیاتی مانند تعیین محل نصب نرم افزار، ایجاد short cut در دسکتاپ، تیک زدن به گزینه ی بررسی خودکار به روز رسانی ها و بسیاری تنظیمات متفاوت دیگر از جمله تنظمیات در دسترس است تا کاربر به دلخواه آنها را تنظیم و ادامه ی نصب را تایید کند.

نصب سایلنت به این معنی است که تمامی تنیماتی که در هر مرحله از نصب نرم افزار لازم است، از قبل تنظیم می شوند و تغییر آنها یا دخالت در روند نصب از دسترس خارج می شوند.

در این مقاله به نحوه نصب سایلن نرم افزار sql server express می پردازیم و تمامی پرامترهایی ورودی setup را بررسی می کنیم.

 

در جدول زیر پارامترهای ورودی نصب سایلنت نرم افزار sql server express را به شرح عملکرد آنها آوردیم.

 

مربوط بهپارامترتوضیح
SQL Server Setup Control/ACTION

ضروری

ضروری to indicate the installation workflow.

Supported values: Install.
SQL Server Database Engine Setup Control/SUPPRESSPRIVACYSTATEMENTNOTICE

ضروری در زمانی که از /Q یا /QS استفاده شود

Suppresses the privacy notice statement. By using this flag, you are agreeing with the privacy notice.
SQL Server Database Engine Setup Control/IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS

ضروری در زمانی که از /Q یا /QS استفاده شود

ضروری to acknowledge acceptance of the license terms.
SQL Server Python Setup Control/IACCEPTPYTHONLICENSETERMS

ضروری در زمانی که از /Q یا /QS استفاده شود

ضروری to acknowledge acceptance of the license terms.
SQL Server R Setup Control/IACCEPTROPENLICENSETERMS

ضروری در زمانی که از /Q یا /QS استفاده شود

ضروری to acknowledge acceptance of the license terms.
SQL Server Setup Control/ENU

اختیاری

Use this parameter to install the English version of SQL Server on a localized operating system when the installation media includes language packs for both English and the language corresponding to the operating system.
SQL Server Setup Control/UpdateEnabled

اختیاری

Specify whether SQL Server setup should discover and include product updates. The valid values are True and False or 1 and 0. By default, SQL Server setup will include updates that are found.
SQL Server Setup Control/UpdateSource

اختیاری

Specify the location where SQL Server setup will obtain product updates. The valid values are "MU" to search Microsoft Update, a valid folder path, a relative path such as .\MyUpdates or a UNC share. By default, SQL Server setup will search Microsoft Update or a Windows Update Service through the Windows Server Update Services.
SQL Server Setup Control/CONFIGURATIONFILE

اختیاری

Specifies the ConfigurationFile to use.
SQL Server Setup Control/ERRORREPORTING

اختیاری

Has no effect in SQL Server 2016 (13.x) and newer.

To manage how error feedback is sent to Microsoft, see How to configure SQL Server 2016 and newer to send feedback to Microsoft.

In older versions this specifies the error reporting for SQL Server.

For more information, see Privacy Statement for the Microsoft Error Reporting Service.

Supported values:

0=disabled

1=enabled
SQL Server Setup Control/FEATURES

- Or -

/ROLE

ضروری

Specifies the components to install.

Choose /FEATURES to specify individual SQL Server components to install. For more information, see Feature Parameters below.

Choose /ROLE to specify a setup role. Setup roles install SQL Server in a predetermined configuration.
SQL Server Setup Control/HELP, ?

اختیاری

Displays the usage options for installation parameters.
SQL Server Setup Control/INDICATEPROGRESS

اختیاری

Specifies that the verbose Setup log file is piped to the console.
SQL Server Setup Control/INSTALLSHAREDDIR

اختیاری

Specifies a nondefault installation directory for 64-bit shared components.

Default is %Program Files%\Microsoft SQL Server

Cannot be set to %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server
SQL Server Setup Control/INSTALLSHAREDWOWDIR

اختیاری

Specifies a nondefault installation directory for 32-bit shared components. Supported only on a 64-bit system.

Default is %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server

Cannot be set to %Program Files%\Microsoft SQL Server
SQL Server Setup Control/INSTANCEDIR

اختیاری

Specifies a nondefault installation directory for instance-specific components.
SQL Server Setup Control/INSTANCEID

اختیاری

Specifies a nondefault value for an InstanceID.
SQL Server Setup Control/INSTANCENAME

ضروری

Specifies a SQL Server instance name.

For more information, see Instance Configuration.
PolyBase/PBENGSVCACCOUNT

اختیاری

Specifies the account for the engine service. The default is NT Authority\NETWORK SERVICE.
PolyBase/PBDMSSVCPASSWORD

اختیاری

Specifies the password for the engine service account. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
PolyBase/PBENGSVCSTARTUPTYPE

اختیاری

Specifies the startup mode for the PolyBase engine service: Automatic (default), Disabled, and Manual.
PolyBase/PBPORTRANGE

اختیاری

Specifies a port range with at least 6 ports for PolyBase services. Example:

/PBPORTRANGE=16450-16460
PolyBase/PBSCALEOUT

اختیاری

Specifies if the SQL Server Database Engine instance will be used as a part of PolyBase Scale-out computational group. Use this option if you are configuring a PolyBase Scale-out computational group including the head node. Supported values: True, False
SQL Server Setup Control/PID

اختیاری

Specifies the product key for the edition of SQL Server. If this parameter is not specified, Evaluation is used.
SQL Server Setup Control/Q or /QUIET

اختیاری

Specifies that Setup runs in a quiet mode without any user interface. This is used for unattended installations. The /Q parameter overrides the input of the /QS parameter.
SQL Server Setup Control/QS or /QUIETSIMPLE

اختیاری

Specifies that Setup runs and shows progress through the UI, but does not accept any input or show any error messages.
SQL Server Setup Control/UIMODE

اختیاری

Specifies whether to present only the minimum number of dialog boxes during setup.

/UIMode can only be used with the /ACTION=INSTALL and UPGRADE parameters. Supported values:

/UIMODE=Normal is the default for non-Express editions and presents all setup dialog boxes for the selected features.

/UIMODE=AutoAdvance is the default for Express editions and skips nonessential dialog boxes.Note that when combined with other parameters, UIMODE is overridden. For example, when /UIMODE=AutoAdvance and /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN=FALSE are both provided, the provisioning dialog box is not auto populated with the current user.

The UIMode setting cannot be used with the /Q or /QS parameters.
SQL Server Setup Control/SQMREPORTING

اختیاری

Has no effect in SQL Server 2016 (13.x).

To manage how error feedback is sent to Microsoft, see How to configure SQL Server 2016 (13.x) to send feedback to Microsoft.

In older versions this specifies feature usage reporting for SQL Server.

Supported values:

0=disabled

1=enabled
SQL Server Setup Control/HIDECONSOLE

اختیاری

Specifies that the console window is hidden or closed.
SQL Server Agent/AGTSVCACCOUNT

ضروری

Specifies the account for the SQL Server Agent service.
SQL Server Agent/AGTSVCPASSWORD

ضروری

Specifies the password for SQL Server Agent service account. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
SQL Server Agent/AGTSVCSTARTUPTYPE

اختیاری

Specifies the startup mode for the SQL Server Agent service.

Supported values:

Automatic

Disabled

Manual
Analysis Services/ASBACKUPDIR

اختیاری

Specifies the directory for Analysis Services backup files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Backup

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Backup
Analysis Services/ASCOLLATION

اختیاری

Specifies the collation setting for Analysis Services.

Default value: Latin1_General_CI_AS
Analysis Services/ASCONFIGDIR

اختیاری

Specifies the directory for Analysis Services configuration files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Config

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Config
Analysis Services/ASDATADIR

اختیاری

Specifies the directory for Analysis Services data files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Data

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Data
Analysis Services/ASLOGDIR

اختیاری

Specifies the directory for Analysis Services log files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Log

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Log
Analysis Services/ASSERVERMODE

اختیاری

Specifies the server mode of the Analysis Services instance. Valid values are MULTIDIMENSIONAL, POWERPIVOT, or TABULAR. ASSERVERMODE is case-sensitive. All values must be expressed in upper case. For more information about valid values, see Install Analysis Services.
Analysis Services/ASSVCACCOUNT

ضروری

Specifies the account for the Analysis Services service.
Analysis Services/ASSVCPASSWORD

ضروری

Specifies the password for the Analysis Services service. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
Analysis Services/ASSVCSTARTUPTYPE

اختیاری

Specifies the startup mode for the Analysis Services service. Supported values:

Automatic

Disabled

Manual
Analysis Services/ASSYSADMINACCOUNTS

ضروری

Specifies the administrator credentials for Analysis Services.
Analysis Services/ASTEMPDIR

اختیاری

Specifies the directory for Analysis Services temporary files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server \<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Temp

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\<INSTANCEDIR>\<ASInstanceID>\OLAP\Temp
Analysis Services/ASPROVIDERMSOLAP

اختیاری

Specifies whether the MSOLAP provider can run in-process.

Default value: 1=enabled
Analysis Services/FARMACCOUNT

ضروری برای SPI_AS_NewFarm

Specifies a domain user account for running SharePoint Central Administration services and other essential services in a farm.

This parameter is used only for Analysis Services instances that are installed through /ROLE = SPI_AS_NEWFARM.
Analysis Services/FARMPASSWORD

ضروری برای SPI_AS_NewFarm

Specifies a password for the farm account. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
Analysis Services/PASSPHRASE

ضروری برای SPI_AS_NewFarm

Specifies a passphrase that is used to add additional application servers or Web front-end servers to a SharePoint farm.

This parameter is used only for Analysis Services instances that are installed through /ROLE = SPI_AS_NEWFARM.
Analysis Services/FARMADMINIPORT

ضروری برای SPI_AS_NewFarm

Specifies a port used to connect to the SharePoint Central Administration web application.

This parameter is used only for Analysis Services instances that are installed through /ROLE = SPI_AS_NEWFARM.
SQL Server Browser/BROWSERSVCSTARTUPTYPE

اختیاری

Specifies the startup mode for SQL Server Browser service. Supported values:

Automatic

Disabled

Manual
SQL Server Database Engine/ENABLERANU

اختیاری

Enables run-as credentials for SQL Server Express installations.
SQL Server Database Engine/INSTALLSQLDATADIR

اختیاری

Specifies the data directory for SQL Server data files. Default values:

For WOW mode on 64-bit: %Program Files(x86)%\Microsoft SQL Server\

For all other installations: %Program Files%\Microsoft SQL Server\
SQL Server Database Engine/SAPWD

ضروری زمانی که /SECURITYMODE=SQL باشد

Specifies the password for the SQL Server SA account.
SQL Server Database Engine/SECURITYMODE

اختیاری

Specifies the security mode for SQL Server.

If this parameter is not supplied, then Windows-only authentication mode is supported.

Supported value: SQL
SQL Server Database Engine/SQLBACKUPDIR

اختیاری

Specifies the directory for backup files.

Default value: <InstallSQLDataDir>\<SQLInstanceID>\MSSQL\Backup
SQL Server Database Engine/SQLCOLLATION

اختیاری

Specifies the collation settings for SQL Server.

The default installation setting is determined by the operating system (OS) locale. The server-level collation can either be changed during setup, or by changing the OS locale before installation. The default collation is set to the oldest available version that is associated with each specific locale. This is due to backwards compatibility reasons. Therefore, this is not always the recommended collation. To take full advantage of SQL Server features, change the default installation settings to use Windows collations. For example, for the OS locale English (United States) (code page 1252), the default collation during setup is SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS and can be changed to its closest Windows collation counterpart Latin1_General_100_CI_AS_SC.

For more information, see Collations and Unicode support.
SQL Server Database Engine/ADDCURRENTUSERASSQLADMIN

اختیاری

Adds the current user to the SQL Server sysadmin fixed server role. The /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN parameter can be used when installing Express editions or when /Role=ALLFeatures_WithDefaults is used. For more information, see /ROLE below.

Use of /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN is اختیاری, but either /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN or /SQLSYSADMINACCOUNTS is ضروری. Default values:

True for editions of SQL Server Express

False for all other editions
SQL Server Database Engine/SQLSVCACCOUNT

ضروری

Specifies the startup account for the SQL Server service.
SQL Server Database Engine/SQLSVCPASSWORD

ضروری

Specifies the password for SQLSVCACCOUNT. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
SQL Server Database Engine/SQLSVCSTARTUPTYPE

ضروری

Specifies the startup mode for the SQL Server service. Supported values:

Automatic

Disabled

Manual
SQL Server Database Engine/SQLSYSADMINACCOUNTS

ضروری

Use this parameter to provision logins to be members of the sysadmin role.

For SQL Server editions other than SQL Server Express, /SQLSYSADMINACCOUNTS is ضروری. For editions of SQL Server Express, use of /SQLSYSADMINACCOUNTS is اختیاری, but either /SQLSYSADMINACCOUNTS or /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN is ضروری.
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBDIR

اختیاری

Specifies the directories for tempdb data files. When specifying more than one directory, separate the directories with a blank space. If multiple directories are specified the tempdb data files will be spread across the directories in a round-robin fashion.

Default value: <InstallSQLDataDir>\<SQLInstanceID>\MSSQL\Data (System Data Directory)

Note: This parameter is added to RebuildDatabase scenario as well.
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBLOGDIR

اختیاری

Specifies the directory for tempdb log file.

Default value: <InstallSQLDataDir>\<SQLInstanceID>\MSSQL\Data (System Data Directory)

Note: This parameter is added to RebuildDatabase scenario as well.
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBFILECOUNT

اختیاری

Specifies the number of tempdb data files to be added by setup. This value can be increased up to the number of cores. Default value:

1 for SQL Server Express

8 or the number of cores, whichever is lower for all other editions

Important The primary database file for tempdb will still be tempdb.mdf. The additional tempdb files are named as tempdb_mssql_#.ndf where # represents a unique number for each additional tempdb database file created during setup. The purpose of this naming convention is to make them unique. Uninstalling an instance of SQL Server deletes the files with naming convention tempdb_mssql_#.ndf. Do not use tempdb_mssql_*.ndf naming convention for user database files.
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBFILESIZE

اختیاری

Introduced in SQL Server 2016 (13.x). Specifies the initial size of each tempdb data file.

Default = 4 MB for SQL Server Express, 8 MB for all other editions.

Min = (4 MB or 8 MB).

Max = 1024 MB (262,144 MB for SQL Server 2014 (12.x)
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBFILEGROWTH

اختیاری

Specifies the file growth increment of each tempdb data file in MB. A value of 0 indicates that automatic growth is off and no additional space is allowed. Setup allows the size up to 1024.

Default value: 64. Allowed range: Min = 0, Max = 1024
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBLOGFILESIZE

اختیاری

Introduced in SQL Server 2016 (13.x). Specifies the initial size of each tempdb log file.

Default = 4 MB for SQL Server Express, 8 MB for all other editions.

Min = (4 MB or 8 MB).

Max = 1024 MB (262,144 MB for SQL Server 2014 (12.x)
SQL Server Database Engine/SQLTEMPDBLOGFILEGROWTH

اختیاری

Specifies the file growth increment of each tempdb data file in MB. A value of 0 indicates that automatic growth is off and no additional space is allowed. Setup allows the size up to 1024.

Default value: 64. Allowed range: Min = 0, Max = 1024
SQL Server Database Engine/SQLUSERDBDIR

اختیاری

Specifies the directory for the data files for user databases.

Default value: <InstallSQLDataDir>\<SQLInstanceID>\MSSQL\Data
SQL Server Database Engine/SQLSVCINSTANTFILEINIT

اختیاری

Enables instant file initialization for SQL Server service account. For security and performance considerations, see Database Instant File Initialization.

Default value: "False"

اختیاری value: "True"
SQL Server Database Engine/SQLUSERDBLOGDIR

اختیاری

Specifies the directory for the log files for user databases.

Default value: <InstallSQLDataDir>\<SQLInstanceID>\MSSQL\Data
SQL Server Database Engine/SQLMAXDOP=parameter

اختیاری

Specifies the max degree of parallelism, which determines how many processors a single statement can utilize during the execution of a single statement. Only available starting with SQL Server 2019 (15.x).

Default value will align with the max degree of parallelism guidelines
SQL Server Database Engine/USESQLRECOMMENDEDMEMORYLIMITS

اختیاری

Specifies that the SQL Server Database Engine will use calculated recommended values that align with the server memory configuration guidelines for a standalone SQL Server instance. Only available starting with SQL Server 2019 (15.x).

Note: This parameter cannot be used with /SQLMINMEMORY and /SQLMAXMEMORY.
SQL Server Database Engine/SQLMINMEMORY

اختیاری

Specifies the Min Server Memory configuration in MB. Only available starting with SQL Server 2019 (15.x).

Default value: 0.

Note: This parameter cannot be used with /USESQLRECOMMENDEDMEMORYLIMITS.
SQL Server Database Engine/SQLMAXMEMORY

اختیاری

Specifies the Max Server Memory configuration in MB. Only available starting with SQL Server 2019 (15.x).

Default value: calculated recommended value that aligns with the server memory configuration guidelines for a standalone SQL Server instance.

Note: This parameter cannot be used with /USESQLRECOMMENDEDMEMORYLIMITS.
FILESTREAM/FILESTREAMLEVEL

اختیاری

Specifies the access level for the FILESTREAM feature. Supported values:

0 =Disable FILESTREAM support for this instance. (Default value)

1=Enable FILESTREAM for Transact-SQL access.

2=Enable FILESTREAM for Transact-SQL and file I/O streaming access. (Not valid for cluster scenarios)

3=Allow remote clients to have streaming access to FILESTREAM data.
FILESTREAM/FILESTREAMSHARENAME

اختیاری
ضروری زمانی که FILESTREAMLEVEL  بزرگتر از 1 باشد

Specifies the name of the windows share in which the FILESTREAM data will be stored.
SQL Server Full Text/FTSVCACCOUNT

اختیاری

Specifies the account for Full-Text filter launcher service.

This parameter is ignored in Windows Server 2008 or higher. ServiceSID is used to help secure the communication between SQL Server and Full-text Filter Daemon. If the values are not provided, the Full-text Filter Launcher Service is disabled. You have to use SQL Server Control Manager to change the service account and enable full-text functionality.

Default value: Local Service Account
SQL Server Full Text/FTSVCPASSWORD

اختیاری

Specifies the password for the Full-Text filter launcher service.

This parameter is ignored in Windows Server 2008 or higher. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
Integration Services/ISSVCACCOUNT

ضروری

Specifies the account for Integration Services.

Default value: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Integration Services/ISSVCPASSWORD

ضروری

Specifies the Integration Services password. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
Integration Services/ISSVCStartupType

اختیاری

Specifies the startup mode for the Integration Services service.
SQL Server Network Configuration/NPENABLED

اختیاری

Specifies the state of the Named Pipes protocol for the SQL Server service. Supported values:

0=disable the Named Pipes protocol

1=enable the Named Pipes protocol
SQL Server Network Configuration/TCPENABLED

اختیاری

Specifies the state of the TCP protocol for the SQL Server service. Supported values:

0=disable the TCP protocol

1=enable the TCP protocol
Reporting Services/RSINSTALLMODE

اختیاری

No longer applicable starting with SQL Server 2017. Specifies the Install mode for Reporting Services. Supported Values:

SharePointFilesOnlyMode

DefaultNativeMode

FilesOnlyModeNote: If the installation includes the SQL ServerDatabase Engine, the default RSINSTALLMODE is DefaultNativeMode.

If the installation does not include the SQL ServerDatabase Engine, the default RSINSTALLMODE is FilesOnlyMode.

If you choose DefaultNativeMode but the installation does not include the SQL ServerDatabase Engine, the installation will automatically change the RSINSTALLMODE to FilesOnlyMode.
Reporting Services/RSSVCACCOUNT

ضروری

No longer applicable starting with SQL Server 2017. Specifies the startup account for Reporting Services.
Reporting Services/RSSVCPASSWORD

ضروری

No longer applicable starting with SQL Server 2017. Specifies the password for the startup account for the Reporting Services service. This parameter can be omitted when using a managed service account, virtual account, or built-in account.
Reporting Services/RSSVCStartupType

اختیاری

No longer applicable starting with SQL Server 2017. Specifies the startup mode for Reporting Services. Supported values:

Automatic

Disabled

Manual
Python/Machine Learning Services (In-Database)/MPYCACHEDIRECTORYReserved for future use. Use %TEMP% to store Python .CAB files for installation on a computer that does not have an internet connection.
R/Machine Learning Services (In-Database)/MRCACHEDIRECTORYUse this parameter to specify the Cache directory for Microsoft R Open, SQL Server 2016 R Services, SQL Server 2016 R Server (Standalone), or R feature support in SQL Server Machine Learning Services or Machine Learning Server (Standalone). This setting is typically used when installing R components from the command line on a computer without Internet access.
Java/Language Extensions/SQL_INST_JAVA,
/SQLJAVADIR = "path"

اختیاری

Starting with SQL Server 2019, specifies installing Java with Language Extensions. If /SQL_INST_JAVA is provided without the /SQLJAVADIR parameter, it's assumed you want to install the Zulu Open JRE that is provided by the installation media.

Providing a path for /SQLJAVADIR indicates you would like to use an already-installed JRE or JDK.

 

 

نحوه تنظیم و ارسال تنظیمات نصب سایلنت در دوره زیر کامل انجام شده است.

آموزش نصب سایلنت sql server express

نظرات کاربران